Jeśli chcesz śledzić na bieżąco moje życie zawodowe i troszkę prywatne. Zapraszam na mojego instagrama.

Pokaż nam swój punkt komunikacji!

Czym jest Certyfikat jakości?

Prowadzisz salon beauty? Zależy Ci na prestiżu i wizerunku Twojego salonu?
Chcesz powalczyć o certyfikat jakości według Żanety Stanisławskiej?
Weź udział w cyklicznym plebiscycie.

O PLEBISCYCIE

Certyfikat jakości według Żanety Stanisławskiej jest plebiscytem prowadzonym wśród salonów beauty, salonów fryzjerskich, SPA oraz gabinetów medycyny estetycznej.

To unikatowy plebiscyt w branży beauty, który honoruje salony pod względem jakości komunikacji, promocji oraz relacji budowanych z klientami. W plebiscycie zwyciężają dwa salony – jeden z kategorii mały oraz drugi z kategorii duży salon.

CEL PLEBISCYTU

W dobie hiperkonkurencji, a szczególnie w branży beauty, niezwykle istotnym aspektem jest zwrócenie uwagi na działania marketingowe, promocję oraz komunikację. Obecnie wiele podmiotów w branży beauty o tym zapomina. Dlatego celem plebiscytu jest nie tylko nagrodzenie salonów, które te działania najlepiej wykazują, ale także pobudzenie i zwrócenie uwagi pozostałych salonów na działania marketingowe, które mają istotny wpływ na ich wizerunek oraz jakość relacji budowanych z klientami.

CO JEST OCENIANE?

Każdy salon, który weźmie udział w plebiscycie będzie oceniany pod względem jakości działań marketingowych (promocyjnych), komunikacyjnych oraz wizerunkowych, jakie prowadzi. W ocenie salonu jury będzie brać pod uwagę:

– odpowiedzi zawarte w formularzu zgłoszeń,
– analizę strony internetowej,
– analizę prowadzonych kont w social mediach.

Zdobyty certyfikat będzie zaświadczał o efektywności i jakości prowadzonych działań, których celem jest budowanie pozytywnych relacji z klientami.

Korzyści płynące z uczestnictwa

Wyróżnij się!

Zyskaj prestiż

Zbuduj wizerunek

Udziel wywiadu

Wypromuj salon

Wygraj webinaria

Kto może się ubiegać o certyfikat?

SALONY WIZAŻU

salon-wizazu

SALONY BEAUTY

salon-beauty

SALONY SPA

salon-spa

SALONY FRYZJERSKIE

salon-fyzjerski

SALONY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

medycyna-estetyczna

Jak wziąć udział?

Nieważne czy Twój salon jest mały, czy duży. Czy sama prowadzisz swoje działania marketingowe czy nie. A także czy oferujesz usługi z zakresu medycyny estetycznej, spa czy makijażu permanentnego.

Jesteś gotowa powalczyć o mój certyfikat?

Przejdź przez kilka prostych kroków i dołącz do zabawy.

 1. Przeczytaj regulamin (KROK 2).
 2. Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy (KROK 3).

Na podstawie poniższych danych zawartych w formularzu zdecydujemy, czy Twój salon kwalifikuje się do kategorii małego czy dużego salonu. Decyzja będzie podjęta na podstawie następujących kryteriów:

– ilości zatrudnionych pracowników,
– metrażu salonu,

Więcej o klasyfikacji salonu do danej kategorii przeczytasz w regulaminie.

 1. Poczekaj na wyniki kwalifikacji do II etapu.
 2. Dowiedz się, czy Twój salon zwyciężył w plebiscycie.

Daty aktualnych edycji znajdują się tutaj: TERMINY

Regulamin przyznawania Stanislawska Quality Certificate

 

1. Postanowienia ogólne

 1. “Organizatorem” Akcji i “Przyrzekającym” nagrody dla zwycięzców Akcji, jest Broadway Beauty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (KRS: 688575).
 2. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Akcji przysługuje Organizatorowi. Organizator może zażądać przedłożenia dokumentów, oświadczeń i zgód potwierdzających spełnienie warunków udziału w Akcji, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich na adres Organizatora. W przypadku nieotrzymania ich przez Organizatora, Organizator może uznać, że oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z wykluczeniem danego zgłoszenia z Akcji.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 4. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki określone w § 2 ust. 1, która przesłała Formularz Zgłoszeniowy;
 5. Formularz Zgłoszeniowy – należy przez to rozumieć formularz elektroniczny znajdujący się w na stronie akcji stanislawska.pl/certyfikat-jakosci w dziale “JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? ” KROK3 , którego wypełnienie i wysłanie stanowi Zgłoszenie do Akcji;
 6. Stronie Akcji – należy przez to rozumieć stronę internetową Akcji znajdującą się pod adresem https://stanislawska.pl/certyfikat-jakosci;
 7. Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Uczestnika złożone Organizatorowi w trybie przewidzianym Regulaminem, obejmujące chęć wzięcia udziału w Akcji celem wygrania Nagrody;
 8. Regulaminie – niniejszy dokument;
 9. Nagrodzie – należy nadać jej znaczenie określone w § 4.

2. Warunki uczestnictwa w Akcji

Warunkiem zgłoszenia do udziału w Akcji jest:

 1. Podanie przez Uczestnika następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego;
 2. Prowadzenie przez Uczestnika salonu świadczącego usługi beauty, który nie podlega franczyzie (kosmetycznego, urody, fryzjerskiego, SPA itp.).
 3. Podanie adresu prowadzonego Salonu;
 4. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, w tym odpowiedź na wszystkie pytania.
 5. Zgłoszenia niepełne, niekompletne, błędne lub pochodzące od osób niespełniających warunków określonych w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w Plebiscycie, o czym Organizator nie ma obowiązku informować osób, które złożyły takie Zgłoszenia.

3. Zasady Akcji

 1. Akcja odbywa się w terminie …………………... do odwołania, w miesięcznych edycjach („Plebiscytach”).
 2. Udział w Akcji jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Każdy Plebiscyt odbywa się w dwóch etapach, w dwóch odrębnych kategoriach– „Mały Salon” i „Duży Salon”, zwane dalej „Kategoriami”.
 4. Za Mały Salon uznawane są placówki o powierzchni użytkowej Salonu do 80 m2 lub zatrudniające do 3 osób, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).
 5. Za Duży Salon uznawane są placówki, których łącznie (i) powierzchnia użytkowa Salonu przekracza 80 m2 oraz (ii) zatrudnienie przekracza 3 osoby.
 1. Zgłoszenie do udziału w Akcji, w ramach konkretnego Plebiscytu, rozpoczyna się poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego z odpowiedzią na wszystkie pytania, znajdującego się w na stronie akcji stanislawska.pl/certyfikat-jakosci w dziale “JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? ” KROK3. Z chwilą przesłania Zgłoszenia zgłaszająca się osoba staje się Uczestnikiem Akcji.
 2. Jeżeli w wyniku weryfikacji warunków uczestnictwa w Akcji opisanych w § 2 ust. 1, okaże się, iż Zgłoszenie pochodzi od osoby niespełniającej tych warunków, Organizator poinformuje o odrzuceniu Zgłoszenia, ze wskazaniem powodu. W przypadku, gdy Zgłoszenie będzie dotknięte wadą (niepełne, nieprawidłowo wypełnione), Organizator poinformuje o tym fakcie i wezwie do nadesłania poprawionego formularza przed upływem terminu przesyłania Zgłoszeń. Zgłoszenie, które zostanie poprawione w terminie, bierze udział w Plebiscycie.
 3. Zgłoszenia, które będą brały udział w danym Plebiscycie, muszą zostać złożone do godziny 23:59:59 ostatniego dnia terminu na składanie Zgłoszeń w danym Plebiscycie, wskazanego w Serwisie.
 4. Wyłącznie jedno Zgłoszenie każdego Uczestnika zostanie uwzględnione przez Organizatora. Wzięcie udziału w Plebiscycie nie wyłącza możliwości złożenia ponownego Zgłoszenia przez tego samego Uczestnika w innym Plebiscycie, o ile Uczestnik nie uzyskał co najmniej jednokrotnie statutu Finalisty.
 5. Oceny w ramach I i II etapu Plebiscytu, a także wyboru zwycięzcy dokonuje „Jury” w składzie:
  1. Żaneta Stanisławska, właścicielka marki Stanisławska;
  2. Szymona Pieczyńskiego, właściciela agencji marketingowej KAVA Studio;
  3. Mateusza Makarewicza, projektanta graficznego;
  4. Specjalnego członka Jury, wybieranego przez pozostałych członków doraźnie, na potrzeby danego Plebiscytu.
 6. Ocena jest dokonywana przez Jury osobno dla każdej z Kategorii.
 7. W ramach I etapu Plebiscytu Organizator dokonuje oceny odpowiedzi na dwa pierwsze pytania Formularza zgłoszeniowego, tj: (1) „Co, Twoim zdaniem, jest najważniejsze w prowadzeniu skutecznych działań marketingowych salonu beauty?” oraz (2) „W jaki sposób promujesz swój salon?”.
 8. Dokonując oceny w ramach I etapu, o której mowa w ust. 12, Jury kieruje się kryteriami takimi jak: kreatywność, oryginalność, spójność przekazu, czystość języka, merytoryczność.
 9. Jury, spośród wszystkich Zgłoszeń biorących udział w I etapie danego Plebiscytu, uwzględniając kryteria wskazane w ust. 13, wybierze po 5 finalistów dla każdej z Kategorii, którzy wezmą udział w II etapie Plebiscytu („Finaliści”). Wyniki I etapu Plebiscytu zostaną ogłoszone w terminie wskazanym na Stronie Akcji, a Finaliści zostaną dodatkowo powiadomieni o przejściu do II etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Finaliści, którzy nie uzyskali tytułu Zwycięzcy, mogą w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Plebiscytu wysłać do Organizatora, na adres e-mail: [email protected] prośbę o udostępnienie tabeli ocen Jury, która zostanie przesłana w wiadomości zwrotnej bez zbędnej zwłoki.
 10. II etap każdego Plebiscytu odbędzie się w terminach wskazanych na Stronie Akcji i obejmuje niezależną ocenę (i) odpowiedzi na pozostałe pytania z Formularza zgłoszeniowego (ii) strony internetowej Salonu, (iii) działań marketingowych w kanałach mediów społecznościowych oraz (iv) relacji budowanych z klientami i działań wizerunkowych Salonu dokonywaną przez Jury. Jury ocenia każdą z odpowiedzi osobno w skali 1-5. Na ocenę w każdym z powyższych aspektów opisanych w (ii)-(iv) składa się ocena cząstkowa kilku ustandaryzowanych części aspektu, mieszcząca się w skali od 1-5. Oceny cząstkowe są sumowane dając ocenę aspektu, natomiast oceny aspektów i poszczególnych odpowiedzi są sumowane dając łączną ocenę Salonu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny w II etapie wynosi 740.
 11. Spośród Finalistów, Jury wyłania po jednym Uczestniku w każdej Kategorii, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w danej Kategorii, jako zwycięzców Plebiscytu („Zwycięzcy”).
 12. Wyniki II etapu, a zarazem danej edycji Plebiscytu zostaną ogłoszone na Stronie Akcji w terminie na niej wskazanym. Zwycięzcy oraz pozostali Finaliści zostaną poinformowani o wynikach II etapu Plebiscytu także za pośrednictwem adresów e-mail.

4. Nagrody

 1. Przyrzekający przyznaje Zwycięzcy w każdej Kategorii nagrodę, którą są:
  1. Certyfikat “Stanislawska Quality Certificate” (“Certyfikat”);
  2. Bezpłatny dostęp do 3 webinarów prowadzonych przez Żanetę Stanisławską, wybranych przez Przyrzekającego;
  3. Wywiad ze Zwycięzcą publikowany na Stronie Akcji;
  4. Wyróżnienie Salonu na Stronie Akcji z informacją „Zwycięzca Plebiscytu”;
  5. Prawo wzięcia udziału w uroczystej Gali Plebiscytów danego roku (“Nagroda”).
 2. Pozostali Finaliści otrzymują tzw. nagrody pocieszenia, w postaci darmowego dostępu do 1 webinaru prowadzonego przez Żanetę Stanisławską, wybranego przez Przyrzekającego.
 3. Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jeden raz podczas trwania całej Akcji.
 4. Zgłoszenie się do Akcji oznacza zgodę na publikację danych Zwycięzcy. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
 5. Certyfikat ma postać pisemną i zostanie wysłany na adres korespondencyjny Zwycięzcy podany w Zgłoszeniu, w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników danego Plebiscytu.
 6. W wypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą za pomocą adresu e-mail z Formularza zgłoszeniowego w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Plebiscytu, traci on prawo do otrzymania części Nagrody, wymagającej jego osobistej współpracy. Przyrzekający nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. Przyrzekający nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Finaliście.
 7. Szczegółowe warunki wzięcia udziału w Gali Plebiscytów danego roku zostaną uzgodnione odrębnie ze Zwycięzcami.
 8. Brak zgody na realizację Nagrody, niemożność jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub gdy Zwycięzcą zostanie Finalista, któremu stosownie do postanowień niniejszego regulaminu Nagroda nie przysługuje, skutkuje wygaśnięciem prawa do tej Nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Przyrzekającego. Przyrzekający nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Finaliście.
 9. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz gdy Zwycięzca wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, Nagroda wygrana przez Zwycięzcę w Plebiscycie przepada, a Przyrzekający nie jest zobowiązany do nagrodzenia innego Finalisty.
 10. Organizator oświadcza, że wartość Nagrody przyrzeczonej w Akcji w ramach każdego Plebiscytu wynosi 500 zł, wobec czego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

5. Prawa autorskie

Składając Zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem i nie narusza on w żaden sposób praw osób trzecich oraz że jest właścicielem marki Salonu lub jest odpowiednio umocowany do zarządzania nią jak właściciel

 1. Uczestnik, składając Zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zgłoszenia, które jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolne od obciążeń na rzecz podmiotów trzecich.
 2. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, Zgłoszenie podlega dyskwalifikacji. Jeżeli na jego podstawie została zrealizowana Nagroda, Zwycięzca zobowiązany jest do zwrotu równowartości przyznanej przez Organizatora Nagrody.
 3. Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi wyłącznej, nieodwołalnej, przenoszalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji, obejmującej wielokrotne oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w tym również z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych;
  4. w zakresie rozpowszechniania innego niż w lit. c – wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie utworu do pamięci komputerów i serwerów, sieci komputerowych, do sieci Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, przekazywanie lub przesyłanie utworu pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik.
 4. Uczestnik zezwala Organizatorowi nieodpłatnie wykonywanie praw zależnych i dalsze zezwalanie na ich wykonywanie podmiotom trzecim.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie ze Zgłoszeń w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika i zobowiązuje się do nie wykonywania swoich osobistych praw autorskich.
 6. Zwycięzca lub Finaliście, celem realizacji Nagrody, mogą zostać poproszeni do wyrażenia nieodwołalnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku uwiecznionego w materiałach wideo lub na zdjęciach i wykorzystanie tych materiałów na Stronie Akcji.
 7. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy na mocy, której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Akcji lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 8. W związku z udzieleniem licencji Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia do Organizatora lub względem osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

6. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji dotyczących sposobu funkcjonowania Akcji lub naruszeń Regulaminu, na piśmie pod rygorem nieważności na adres Organizatora, w terminie 5 dni od zakończenia każdego Plebiscytu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i aktualny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania.
 4. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 1. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych oraz ich wykorzystanie w ramach Akcji.

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Akcji.
 2. Udział Uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków lub zasad Akcji w granicach przewidzianych przepisami prawa, lecz w sposób niepogarszający warunków uczestnictwa.
 4. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Akcji.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku, kiedy takie naruszenie stanowiło będzie zgłoszenie udziału w Akcji przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Akcją.
 6. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
DO GÓRY

  W tej części zadamy Ci dwa pytania otwarte na podstawie, których nasze jury wybierze 10 salonów beauty, które będą walczyć o Certyfikat Żanety Stanisławskiej "Stanislawska Quality Certificate". Odpowiedź na pierwsze pytanie zostaną oceniona pod względem kreatywności oraz merytoryczności. Ponadto, odpowiedź udzielona na drugie pytanie zostanie zweryfikowana pod kątem rzeczywistych działań marketingowych prowadzonych przez Twój salon.

  1. Co uważasz, że jest najważniejsze w prowadzeniu skutecznych działań marketingowych salonu beauty?

  2. W jaki sposób promujesz swój salon?

  METRYCZKA:

  1. Imię i nazwisko właściciela salonu: *
  2. Płeć*
  KobietaMężczyzna
  3. E-mail:*
  4. Numer telefonu:*
  5. Nazwa salonu:*
  6. Adres salonu:*
  7. Kod pocztowy:*
  8. Miejscowość:*

  TWÓJ SALON BEAUTY

  Pozwól nam lepiej poznać Twój salon! Dzięki odpowiedziom w tej części formularza, naszym jurorom będzie łatwiej sprecyzować, do której kategorii zaliczyć Twój salon (małego bądź dużego przedsiębiorstwa). Odpowiedzi w tej części formularza są wymagane.

  1. Adres strony internetowej salonu:*
  2. Jaki jest metraż Twojego salonu?*
  3. Ilu pracowników zatrudniasz?*
  4. Ile lat prowadzisz swój salon?*

  5. Czy Twój salon podlega franczyzie?* TAKNIE

  6. Jakie usługi świadczysz w swoim salonie beauty?*

  7. Jaki jest sposób rezerwacji wizyt w Twoim salonie?* w salonietelefonicznyelektronicznyaplikacja mobilna

  Inny (napisz jaki)

  JAKOŚĆ PRACY I USŁUG W TWOIM SALONIE BEAUTY:

  W tej części formularza odpowiedz na kilka pytań, które pozwolą nam ocenić, jak budujesz relacje ze swoimi klientami!

  1. Czy oferujesz pakiety lojalnościowe? TAKNIE

  Jeśli tak, to jakie?

  2. Co jest dla Ciebie najważniejsze w codziennej pracy?*

  3. Do jakiego klienta kierujesz swoje usługi? *

  4. W jakich kanałach społecznościowych prowadzisz komunikację swojej marki? (podaj linki do swoich fanpage. Wymagany co najmniej jeden profil społecznościowy)

  Facebook
  Instagram
  Snapchat
  Newsletter
  YouTube
  Twitter
  LinkedIn
  Blog
  Inne

  5. Czy prowadzisz działania event marketingowe w swoim salonie? TAKNIE

  6. Czy sam/sama obsługujesz kanały społecznościowe swojego salonu? TAKNIE

  7. Jeśli nie, to kto odpowiada za obsługę social mediów Twojego salonu?
  8. Ile środków przeznaczasz miesięcznie na marketing i promocję Twojego salonu?*

  9. Dlaczego to właśnie Ty miałabyś/miałbyś otrzymać Stanislawska Quality Certificate?*


  Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych – Broadway Beauty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice, KRS: 688575, e-mail: [email protected] („Administrator”) w celu wykonania umowy, tj. zorganizowania i przeprowadzenia konkursu Stanislawska Quality Certificate, w tym ogłoszenia wyników, skontaktowania się ze zwycięzcami oraz koordynacji rozdania i zrealizowania nagród oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora.


  Administrator informuje ponadto, że: pokaż więcej...

  DO GÓRY

  W pierwszym etapie plebiscytu spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 10 salonów (5 z kategorii mały i 5 z kategorii duży salon). Salony, które przejdą do II etapu będą walczyć o certyfikat. O tym, czy dany salon kwalifikuje się do II etapu zdecyduje jury na podstawie następujących pytań udzielonych w formularzu:

  – Co Twoim zdaniem jest najważniejsze w prowadzeniu działań marketingowych w promowaniu salonu (gabinetu medycyny estetycznej, spa)?

  –  W jaki sposób promujesz swój salon beauty?

  Odpowiedź na pierwsze pytanie zostanie oceniona pod względem kreatywności oraz merytoryczności. Ponadto, odpowiedź udzielona na drugie pytanie zostanie zweryfikowana pod kątem rzeczywistych działań marketingowych prowadzonych przez Twój salon.

  Wyniki I etapu Plebiscytu zostaną ogłoszone w terminie wskazanym na Stronie Akcji, a Finaliści zostaną dodatkowo powiadomieni o przejściu do II etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  DO GÓRY

  W drugim etapie ocenie podlegać będą:
  – odpowiedzi, jakich udzielisz w formularzu,
  – strona internetowa Twojego salonu,
  – konta w social mediach Twojego salonu.

  Ponadto każdy przegrany salon, który znalazł się w drugim etapie uzyska 3 cenne wskazówki, które mogą wpłynąć na poprawę jakości prowadzonych przez niego działań marketingowych. Dodatkowo przegrane salony otrzymają bezpłatny dostęp do jednego, wybranego webinaru Żanety Stanisławskiej.

  POZNAJ JURY

  ŻANETA STANISŁAWSKA

  Wykładowca akademicki, trener biznesu, szkoleniowiec z zakresu makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej, członek SPCP USA. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jako prelegentka uczestniczyła w wielu konferencjach, seminariach i pokazach. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i zarządzania w placówkach Beauty&SPA. Przekazuje swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w sferze kosmetologicznej, jak i biznesowej. Redaktorka naczelna pierwszego w Polsce magazynu o makijażu permanentnym „Forever”. Właścicielka i pomysłodawczyni firmy z profesjonalnymi kosmetykami Nano Medic, linii odzieżowej I am Beauty oraz sieci szkół BB College.

  SZYMON PIECZYŃSKI

  Współwłaściciel i dyrektor zarządzający agencji kreatywnej Kava Studio. Na co dzień tworzy strategie komunikacji marek w oparciu o marketing wartości, storytelling i projektowanie doświadczeń. Zrealizował liczne projekty między innymi dla Tymbark, Idea Bank, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Grupa Pracuj.pl, Tesco Polska czy dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego. Poza godzinami pracy wspiera młodych przedsiębiorców w podcaście Patrzymy Szerzej.

  MATEUSZ MAKAREWICZ

  Utalentowany twórca w szeroko pojętej dziedzinie kreowania wizerunku. Grafik komputerowy z wieloletnią praktyką, fotograf, filmowiec, dźwiękowiec, web designer, copyrighter. Kreator takich marek jak m.in. : Broadway Beauty, Nano Medic, Forever, Stanislawska, I am Beauty, I am Ink!. Projektant wszelkich materiałów poligraficznych i multimedialnych. Swoje całe doświadczenie zdobywał i utrwalał w praktyce, ciągle podejmując nowe wyzwania, które stawia świat reklamy. Pasjonat do szpiku kości.

  KATARZYNA WILCZYŃSKA

  Wicenaczelna dwumiesięcznika „Kosmetologia Estetyczna”, dyrektor Wydawnictwa Indygo Zahir Media, wydawcy czasopism naukowych: „Kosmetologia Estetyczna” i „Gerontologia Współczesna”. Humanistka z dyplomem inżyniera produkcji, marketingowiec z żyłką handlowca, redaktor książek oraz czasopism, w tym naukowych. Realizuje marzenia i jest przykładem dla wielu kobiet. Uważa, że w szpilkach można wejść na niemal każdy szczyt, ale brzydzi się walką „po trupach”. Nazwę Indygo Zahir Media stworzyła, łącząc ulubiony kolor i tytuł książki Paulo Coelho „Zahir” – w języku arabskim oznacza to „widoczny, obecny,
  niemogący ujść uwagi.

  DO GÓRY

  Powalcz o Statuetkę Salonu Roku

  Każdy salon, który zwycięży w plebiscycie będzie mógł powalczyć o Statuetkę Salonu Roku. Więcej informacji wkrótce.

  Terminarz zgłoszeń i wyników

  Na zgłoszenia czekamy:

  20.06.2019

  Wyniki przejścia do II Etapu zostaną ogłoszone:

  27.06.2019

  Każdy kto przejdzie do II Etapu zostanie o tym poinformowany e-mailem.

  Wyniki pierwszej edycji plebiscytu:

  11.07.2019

  Poznaj zwycięskie salony!

  Patronaci i partnerzy

  KE-logo-pion
  4
  3-8
  6
  5